• Be om et tilbud
 • I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

  Hvorfor er FNs bærekraftsmål viktige for min bedrift?

  Publisert av ,
  Hvorfor er FNs bærekraftsmål viktige for min bedrift?

  Kontrakts- og kvalitetsansvarlig hos Waterlogic, Helene Klovholt, forteller hvordan selskapet jobber for å innfri flere av FNs bærekraftsmål som en del av sin forretningsstrategi og sitt samfunnsansvar.

  Av Rita Tvede Bartolomei

  FNs bærekraftsmål har som ambisjon å få enkeltpersoner og virksomheter til å ta flere etiske og miljøvennlige valg frem mot 2030.

  - Vi jobber kontinuerlig med vårt arbeid for miljø og etterstreber å redusere vårt CO2-avtrykk ved å resirkulere maskiner, ha miljøtilpassede tjenester til våre kunder, en stadig større andel av sertifiserte produkter og minimumskrav til leverandører og produsenter. Dessuten ivaretar vi vårt ansvar for retur av emballasje til EL-retur, og ikke minst skape eierskap hos den enkelte ansatte gjennom informasjon og opplæring. Gjennom vårt styringssystem og nye miljømål hvert år, prøver vi stadig å forbedre oss, sier Helene Klovholt, kontraktspesialist og kvalitetsansvarlig hos Waterlogic Norge.

  Waterlogic er sertifisert på miljø og kvalitet, og er medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH). Klovholt forteller at ikke alle målene i FNs bærekraftsmål er like relevante for forretningsdriften til Waterlogic.

  - Likevel er det ganske mange punkter som også vi kan være med på å bidra til på bærekraft. Innenfor målene er det også flere delmål, og det er spesielt målene som innbefatter tiltak for å redusere forurensning til vann og luft og bedre arbeidsforhold, hvor vi kan bidra mye, sier Helene Klovholt.

  Markedssjef hos Waterlogic Norge, Henning Nilsen her sammen med Linn Helene Skovly Aakvik fra IEH.

  Punkt 6: Rent vann og gode sanitærforhold

  Klovholt trekker frem delmål 3 i punkt 6: «Innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere forurensning, avskaffe avfallsdumping og mest mulig begrense utslipp av farlige kjemikalier og materialer, halvere andelen ubehandlet spillvann og i vesentlig grad øke gjenvinning og trygg ombruk på verdensbasis».

  - Under delmål 6.3 kan vi sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere forurensning fra produksjonen av våre maskiner og våre råvarer. Vi kan dessuten begrense våre utslipp av farlige kjemikalier og bruke materialer som er minst mulig skadelige for helse og miljø. Her er leverandør-krav viktig, sier hun.

  Punkt 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  FN definerer punkt 8 som: «Arbeidet med å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle». Klovholt forteller Waterlogic stiller strenge, etiske og miljømessige krav til sine leverandører.

  - Ved vår kvalitetssikring og våre forpliktelser gjennom IEH, er vi med på å beskytte arbeidsrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø: For menneskene som produserer råvarer, materialer og produkter Waterlogic kjøper, sier Klovholt.

  Punkt 11: Bærekraftige byer og samfunn

  Punkt 11 er høyst relevant for Waterlogic, sier Helene Klovholt. Spesielt innenfor delmål 11.6 som formuleres slik: «Innen 2030 redusere negative konsekvenser for miljøet i storbyene målt per innbygger, blant annet ved å legge særlig vekt på luftkvalitet samt offentlig og annen form for avfallshåndtering».

  - Waterlogic kan redusere de negative konsekvensene for miljøet på flere måter. Et relevant punkt er at ved å velge våre vanndispensere, kan en virksomhet sterkt redusere forbruket av engangs plastflasker. Dessuten har vi også en Svanemerket kaffetjeneste som stiller krav til sertifiserte, økologiske og etiske forbruksvarer. Det stilles strenge krav til kaffemaskinene og rengjøringsproduktene som skal benyttes ved en slik tjeneste. Dessuten må våre kjøretøy oppfylle kriterier for miljøvennlighet og sjåførene som utfører service må ha gjennomført Eco Driving-kurs for miljøvennlig og økonomisk kjøring, sier hun.

  Punkt 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

  Her definerer FN det tolvte bærekrafts-målet slik: «Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre».

  - Vi kan bidra ved å minske vår ressursbruk, redusere miljøødeleggelse og klimautslipp ved å ha en bærekraftig produksjon av varer. Her er vi i tillegg opptatt av å redusere avfallsmengde og innføre bærekraftige arbeidsmetoder. Vi har en ISO14001-sertifisering på miljøledelse og en ISO9001-sertifisering som går på alt av kvalitetssikring hos Waterlogic, sier Helene Klovholt.

  Alle Waterlogics vanndispensere er BPA-frie. Bisfenol A (BPA), er en kjemikalie som ofte brukes i plastprodukter, og som kan være kreftfremkallende og hormonforstyrrende.

  Flere av Waterlogics vannautomater har også Energy Star-merket. Det er en kvalitetssikring innen energieffektivitet. Dessuten er vanndispenserne og kaffemaskinene til Waterlogic CE sertifiserte. CE-merket er produsentens erklæring om at produktet er i samsvar med EUs direktiver for helse, miljø og sikkerhet.

  Administrerende direktør hos Waterlogic Norge, Erik Gulbrandsen, her deltakende på Svanekonferansen 2019 med selskapets Svanemerkede kaffetjeneste.

  Punkt 13, 14, 15 og 17: Målene om å miljøbelaste mindre

  Til sist er punkt 13, 14, 15 og 17 også bærekraftige mål som Waterlogic er med på å oppfylle, sier Helene Klovholt.

  - Disse punktene går på målet om å stoppe klimaendringene, og bidra til at livet på land og livet i vann ikke miljøbelastes for sterkt. Dessuten gjelder et av punktene selve gjennomføringen av bærekraftsmålene ved å velge gode og riktige samarbeidspartnere, sier hun.

  Klovholt forklarer at Waterlogic stiller strenge krav til leverandørenes Code of Conduct (CoC), som skal være tilsvarende eller bedre enn firmaets eget CoC.

  - Kort fortalt så inneholder vår CoC etiske retningslinjer for ansatte og samarbeidspartnere, men også prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og sosiale forhold. Alle kaffemaskinene våre blir produsert i Europa, av produsenter som ivaretar HMS, miljø og rettferdige lønninger. Produktene skal være gjenvinnbare og inneholder ikke kjemikalier som er skadelige for miljøet eller forbrukerne, sier Helene Klovholt.

  Hva er FNs bærekraftsmål?

  • De 17 bærekraftsmålene, beskrives av FN selv som verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
  • Les om alle delmåleneher, og hvordan FN tenker vi sammen skal klare å nå dem.