I dag har Waterlogic på verdensbasis spart planeten for engangs-plastflasker

Metaller i drikkevann

Metaller, som bly, kvikksølv, aluminium, arsenikk etc. kan selv i svært små doser forårsake kreft, hjerneskader, alvorlige magelidelser eller til og med dødsfall. Rent vann-systemet fjerner metall eller kontrollerer metall innholdet.

Metaller i drikkevann

Jern i drikkevann

Jern i drikkevann

Jern er et av jordens vanligste metaller. Nedbør siver gjennom jord og stein og oppløser metallet, slik at det forekommer i vannkilder. Det er uvanlig å finne nivåer av jern høyere enn 10 mg/L i slike farvann.

Jern er ikke ansett som helsefarlig. Faktisk kan forbruket av vann utgjøre en betydelig andel av det anbefalte daglige kosttilskuddet, fordi metallet er vesentlig for oksygentransporten i blodet ettersom denne er en del av hemoglobinet. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler en veiledende verdi på 2 mg/l for drikkevann. Selv om det ikke er helsefarlig, kan jern i vann gi en estetisk forurensning som kan føre til misfarging av servise og klær, gi en rødlig farge til vannet eller i ekstreme tilfeller gi vannet en metallisk smak og vond lukt.

Jern er vanlig forekomst i vann, men siden det er en viktig blodkomponent er ikke nivåene på prøver kritiske. Det eneste er at det kan føre til misfarging av vannet som igjen kan forårsake flekker/annen misfarging. Der jernnivåene er høye, kan rent vann-systemet vesentlig redusere disse nivåene. Kontroll av jernnivåer er nyttig for å minimalisere estetiske problemer, men total eliminering er ikke ønskelig på grunn av behovet for å ha jern i kostholdet.

Aluminium i drikkevann

Aluminium er verdens vanligste metalliske grunnstoff og utgjør omtrent 8 % av jordskorpen. Selv om det finnes i rikelige mengder i miljøet, er de naturlige formene vanligvis stabile og ikke en del av de biologiske prosessene i levende organismer.

Under sure forhold frigis imidlertid aluminium fra berggrunn og jord i en oppløselig form som kan adsorberes av planter og dyr.

Aluminium forekommer i forskjellige former i de fleste berg- og jordarter, i vegetasjon og i alt vannet på jorda. Naturlige konsentrasjoner av aluminium i vann overstiger faktisk WHOs grenser i mange deler av verden. WHOs retningslinje av 01.09.2001 for drikkevann ble hovedsakelig satt for synseffekten og smakens skyld. Ingen helsekriterier har blitt foreslått for nivåer i drikkevann.

Aluminiums akvatiske kjemi er sammensatt, og formen(e) avhenger av pH i vannet. I nøytralt vann er aluminium en uoppløselig forbindelse, men i svært surt eller basisk vann kan den forekomme i oppløst form. Som oftest har naturlig vann pH 5-8, og inneholder betydelige mengder Al3+, AlOH2+, Al(OH)2+ og Al(OH)4- når surhet trekker aluminium ut fra berggrunnen.

Aluminiumsulfat er et flokkuleringsmiddel som ofte brukes i rensing av avfall og ubehandlet vann. Det tilsettes under vannbehandlingsprosessen for å redusere uklarhet i vannet, som kan være forårsaket av bakterier, organisk og uorganisk materiale. Vannet filtreres for å fjerne urenhetene, og det meste av aluminiumen, før det forlater renseanlegget. Hvis for mye flokkuleringsmiddel tilsettes, kan det medføre magelidelser og sårdannelse i munn og øyne.

Aluminium i vann har blitt knyttet til Alzheimer, en kronisk sykdom kjennetegnet av gradvis tap av hukommelse med følelsesmessig ustabilitet og eventuelt svikt i kommunikasjon og andre hjernefunksjoner.

Aluminium i drikkevann

Kadium i drikkevann

Kadium i drikkevann

Kadmium forekommer naturlig i jordskorpa, vanligvis i en forbindelse med andre grunnstoffer, som oksygen, klor og svovel.

Kadmium opptrer naturlig i sink, bly, kobber og andre metaller som kan tjene som kilder til grunn- og overflatevann, spesielt i kontakt med surt, bløtt vann. Det brukes hovedsakelig i galvanisk metallovertrekk og i plastindustrien, og inngår også i diesel, brennstoff, bensin og smøreolje.

Kadmium er en naturlig, vanligvis liten del av grunn- og overflatevann. Det kan forekomme i vann som hydratisert ion, som uorganiske forbindelser, som karbonater, klorider eller sulfater, eller som organiske forbindelser med humussyre.

Kadmium kan komme ut i akvatiske systemer gjennom forvitring og erosjon av jord og berggrunn, atmosfærisk nedfall som følge av utslipp fra industrien, lekkasje fra fylleplasser og radioaktivt forurensede områder og spredning av slam og gjødsel fra landbruket.

Mye av det kadmiumet som finnes i ferskvann, og som kommer fra industrikilder, kan raskt bli tatt opp av partikulært stoff, og sedimenter kan derfor være et sluk for kadmium som slippes ut i akvatiske miljøer.

Kadmium kan komme ut i drikkevannet gjennom korrosjon av galvaniserte røranlegg og materialer fra hovedledninger for vann.

Kadmium, spesielt kadmiumoksid, er trolig en kreftfremkallende agent hos mennesker, og undersøkelser tyder på at det forårsaker prostata- og nyrekreft. Kadmiumeksponering på mer enn 5 ppb i korte perioder kan forårsake kvalme, oppkast, diaré, muskelkramper, spyttavsondring, sensoriske forstyrrelser, leverskader, kramper, sjokk eller nyresvikt. Kadmiumeksponering over kontamineringsgrensen over en livstidsperiode kan forårsake skader på nyrer, lever, ben og blod. Kadmium regnes som årsaken til en sykdom kalt itai-itai, som først ble oppdaget i Japan. Sykdommen karakteriseres av ekstrem smerte i skjelettet. Effekten av kadmium på skjelettet er ikke godt dokumentert, men kan være forårsaket av den giftige virkningen den har på benmetabolismen eller metabolismen av D-vitamin.

Krom i drikkevann

Krom er allestedsnærværende i miljøet, og forekommer i luft, vann, fjell og jord.

Naturlig forekommende krom (Cr) kan opptre som kromjernstein, eller kromitt. Det forekommer sjeldent i vann, men er spredt i jord og planter.

Krom brukes til en rekke industrielle formål, for eksempel i metallegeringer, som komponent i trekonserveringsmidler, fotokjemiske prosesser, maling, sement, gummi og i behandling av industrivann. Naturlige vannkilder inneholder svært lave konsentrasjoner av krom. Krom finnes i akvatiske systemer i to grunnleggende oksidasjonsstadier; treverdig (Cr3+) og seksverdig (Cr6+) krom.

Cr(III) er det mest stabile oksidasjonsstadiet, og er svært kinetisk treg til å reagere eller danne sammensetninger. I vann forekommer det vanligvis under anaerobe forhold. På grunn av lav oppløselighet har det en tendens til sorpsjon, bunnfelling og kompleksdannelse med organiske stoffer, og akkumuleres ofte i sedimenter.

Cr(VI) er en sterk oksidant og er de termodynamiske stabile artene som finnes i oksygenrikt overflatevann. Det er svært oppløselig og har derfor en begrenset tendens til sorpsjon og kompleksdannelse med organiske stoffer.

Cr(III) er ikke er spesielt giftig for akvatisk liv, og er generelt regulert med hensyn til helsefare for mennesker i forbindelse med vannforsyning til husholdninger. Cr(VI) derimot er svært giftig for visse former for akvatisk liv, spesielt zooplankton, slik som dafnie.

Krom er et mikronæringsstoff eller nødvendig sporstoff. Planter og dyr bioakkumulerer ikke krom, og høyt krominnhold kan derfor forårsake akutt giftighet heller enn kroniske gifteffekter. I dyr og mennesker kan denne giften forårsake sår eller utslett på huden og nyre- og leverskader. Høye doser med Cr(VI) har blitt knyttet til medfødte misdannelser og kreft. En av reduksjonsproduktene av Cr(VI) er Cr(V). Cr(V) er et kjent kreftfremkallende stoff, og kan ta bolig i alle typer vev og forme kreftsvulster. Rapporter antyder også at Cr(V) er en medvirkende årsak til tidlig senilitet i deler av Russland.

Krom i drikkevann

Kvikksølv i drikkevann

Kvikksølv i drikkevann

Kvikksølv er et flytende metall som er uoppløselig i vann. Det finnes ved en høy konsentrasjon på 0,08 ppm i jordskorpen og forekommer naturlig i svært små mengder i bergrunn og jordarter på havbunnen.

Sinober (eller kvikksølvsulfid) er den viktigste kvikksølvkilden og finnes i områder med tidligere vulkansk aktivitet.

Kvikksølv blir luftbåren når fjellgrunn eroderer, vulkaner har utbrudd og jorden løses opp. Menneskeskapte kilder omfatter produksjon av metallisk kvikksølv og forbindelser med organisk kvikksølv, gullutvinning og forbrenning av kull, olje, sulfider og husholdningsavfall.

Den vanligste formen for kvikksølv i vannoppløsninger er Hg2+-ionet. Kvikksølv har to oksidasjonsstadier, Hg(I) og Hg(II), men den første av disse, som inneholder det vanlige ionet +Hg-Hg+, er bare stabilt som uoppløselig salter slik som Hg2Cl2. Kvikksølv(II) er en svært "bløt" Lewis-syre som danner stabile sammensetninger fortrinnsvis med bløte Lewis-baser slik som metylkvikksølv.Den største kompliserende faktoren ved kvikksølv i miljøkjemi er biologisk metylering til CH3Hg+ og (CH3)2Hg, som omdanner uorganisk kvikksølv til former som er både mer giftig og mer lipofile. CH3Hg+ forekommer som oftest som CH3HgCl, men kan også forekomme som CH3HgSCH3 i fisk. Organiske kvikksølvderivater er mer skadelige enn de enkle uorganiske saltene, fordi de er lipidløselige og derfor bioakkumulerte stoffer. 70-90 % av kvikksølv funnet i fisk er metylkvikksølv.

Kvikksølv i vann er svært vanskelig å oppdage. Adsorpsjon av sedimenter, rask bioakkumulering og dårlige deteksjonsgrenser betyr at det ofte ikke analyseres for kvikksølv i vann. Hvis det oppdages kvikksølv i vann i en oppløst form, er det mer sannsynlig at den dominante forbindelsen er en organisk sammensetning eller enn metylkvikksølv. Bioakummulering av metylkvikksølv er så rask at nivåene i vann er svært lave. Kvikksølvmetall har et vesentlig damptrykk, og inhalering av dampen kan medføre hodepine, skjelvinger, betennelse i blæren og hukommelsestap. Når den har kommet ned i lungene, oksideres kvikksølv til kvikksølv(II)-sammensetninger som er oppløselige i mange kroppsvæsker. Hovedeffekten av kvikksølv og beslektede forbindelser er hemming av enzymreaksjon. Kroppen adsorberer lettere organisk kvikksølv-forbindelser på grunn av større gjennomtrengelighet i biomembranene. De har en mer umiddelbar og permanent effekt på hjernen og sentralnervesystemet.

Bly i drikkevann

Bly utgjør en mindre del i jordskorpa og er den mest rikelige blant tungmetallene. Det opptrer normalt i kombinasjon med andre grunnstoffer i mineralform, og den vanligste er galenitt.

Det forekommer som regel som karbonater og hydroksider i jorda.

Det utvinnes bly i store deler av verden, og det brukes til artikler slik som blybatteri, forskjellige typer legering, rusthemmere, ammunisjon og bensin.

Bly brytes aldri ned, men blyforbindelser kan endres som følge av reaksjoner med sollys, luft og vann. Når bly fra industrien, fra fossilt brensel eller fra brenning av avfall slippes ut i luft, forblir det der 10 dager. Mesteparten av bly i jord kommer fra atmosfærisk utslipp. I urbane områder kan fylleplasser og blyholdig maling også være en blykilde. Bly er utsatt for sterk absorpsjon av jorden og kompleksdannelse av humus, og det er derfor usannsynlig at det beveger seg til grunnvann eller drikkevann hvis ikke vannet er surt eller bløtt.

Blyforurensning i grunnvann stammer fra oppløsning av bly fra jord og berggrunn. Partikulert bly kan komme fra forbrenning av blybensin, og fossil- og metallsmelting kan forurense lokalt overflatevann ved overflateavrenning. Bly forekommer sjeldent naturlig i vann. Bly er imidlertid den største faren i drikkevann i den vestlige verden. Så mange som én av fem amerikanere er utsatt for skadelige store mengder av bly i vann. Det meste av blyforurensningen i drikkevann skjer i vanntilførselssystemet som et resultat av korrosjon. Generelt er naturlig bløtt vann mer korrosivt enn hardt vann, fordi det er surere og har et lavt innhold av TDS (total dissolved solid).

Bly er en kumulativ gift som kan ha alvorlige virkninger på sentralnervesystemet. Studier viser også at blyeksponering kan ha en negativ innvirkning på intelligensen. Den rammer utviklingen av hjernen og virkningen er målbar hos små barn. Andre skadelige virkninger forårsaket av stor blyeksponering omfatter nyresvikt, forstyrrelse i produksjonen av røde blodlegemer og i metabolismen av kalsium som er nødvendig for bendannelse. Bly i springvann har også blitt knyttet til spontanabort og barnedød.

Bly i drikkevann

Top